Cabalímetres

Cabalímetres electromagnètics

Mesura de cabal de líquids conductors amb una conductivitat > 5µS/cm

Cabalímetres tipus Vortex

Mesura universal del cabal màssic o volumètric de vapor, aigua, gas natural, aire comprimit i altres líquids o gasos

Cabalímetres d’area variable metàl·lics

Mesurador de cabal metàl·lic per a líquids, gasos i vapor