Enregistrador Wi-Fi Testo 160

Els data loggers Wi-Fi  Testo 160 permeten supervisar la temperatura, humitat, intensitat lumínica, la radiació UV y la concentració de CO2 en aire. Estan dissenyats principalment per a ser usats en vitrines, sales d’exposició, magatzems i museus.

Els enregistradors transfereixen les dades mesurades al Testo cloud a través de la xarxa Wi-Fi. Les mesures guardades poden evaluar-se en qualsevol moment i lloc  amb un smartphone, una tablet o un PC connectats a internet. Alhora permeten la notificació d’alarmes per correu electrònic, SMS o través de l’App Testo Saveris 2.

A més a més, diposen d’una coberta decorativa la qual permet la integració del Teso 160 de forma discreta

Per a més informació:

Enllaç web